Stichting Kleurrijk Deventer ‘veelzijdig ondernemen’

De Stichting Kleurrijk Deventer "veelzijdig ondernemen"(voorheen Deventer Wereldstad) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina vindt u alle gegevens en informatie over Stichting Kleurrijk Deventer die als gevolg van deze ANBI-status voor iedereen duidelijk zichtbaar moeten zijn. Met het openbaar maken van deze gegevens moet het vertrouwen van het publiek  in de filantropische sector worden vergroot.

Kleurrijk Deventer werkt hier natuurlijk graag aan mee!

In juli 2021 is de naam van Deventer Wereldstad statutair gewijzigd in Kleurrijk Deventer. De overzichten van 2019 en 2020 staan dan ook nog op naam van Deventer Wereldstad.

Algemene gegevens

Naam: Stichting Kleurrijk Deventer

Fiscaal nummer: 8534.04.884

Bankrekeningnummer: NL81TRIO0212463500

Inschrijfnummer KvK: 59285028

Contactgegevens: Leonard Springerlaan 274 7425HA Deventer

Tel: 06 22 07 98 08

E-mail: info@deventerwereldstad.nl

www. deventerwereldstad.nl

Bestuurssamenstelling Kleurrijk Deventer "veelzijdig ondernemen"

Voorzitter: M.M. (Monica) Sluiseman-Nieuwenhuis

Secretaris: T.M.D. (Tonia) Dabwe

Penningmeester: K.P. (Karin) Rutgers

Beloningsbeleid

De bestuursleden doen hun werk voor Kleurrijk Deventer onbezoldigd.

Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel:

  1. Een bijdrage leveren op lokaal, regionaal en (incidenteel) landelijk niveau aan een open, tolerant en nieuwsgierig klimaat naar buiten, naar de wereld, naar open grenzen en naar de kansen die dit voor de inwoners en organisaties in Deventer biedt;
  2. Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en het opzetten van een gezamenlijk organisatorisch kader voor het organiseren van een of meerdere activiteiten en/of evenementen waarbij meerdere organisaties betrokken zijn;
  3. Het inbrengen en/of toevoegen van kennis, kunde en middelen voor projecten die het doel van de stichting ondersteunen.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een infrastructuur waardoor de stichting kan functioneren, zoals bijvoorbeeld een (beeld)merk een structuur en permanente faciliteiten in de vorm van een projectbureau/projectteam;
  2. Het opzetten en aansturen van het projectbureau/projectteam voor de stichting in Deventer;
  3. Het promoten, adviseren en ondersteunen van het werk van de stichting in de ruimste zin van het woord;
  4. Het (doen) ontwikkelen en onderhouden van faciliteiten ter ondersteuning hiervan als b.v. website, (elektronische) nieuwbrief, social media en het delen van kennis
  5. Het stimuleren van samenwerking en het werken in netwerken;
  6. Het verwerven van middelen.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk

Standaardformulieren ANBI

De belastingdienst verplicht ANBI-stichtingen bepaalde gegevens te publiceren. Al die gegevens vindt u op deze pagina.
De Belastingdienst vereist een standaardformulier voor grote ANBI’s en adviseert kleine(re) ANBI’s deze formulieren ook te gebruiken. Daarom zijn deze formulieren ook op deze pagina opgenomen. In de formulieren verwijzen we naar de overige informatie op de website.

Beleidsplan

Beleidsplan Kleurrijk Deventer "veelzijdig ondernemen" 2020-2025

Activiteitenoverzicht

Activiteitenoverzicht 2020

Activiteitenoverzicht 2019

Financiële verantwoording

Financieel overzicht 2020

Financieel overzicht 2019

 

Partners

Met ondernemers in Deventer stimuleren wij nieuwe verbindingen . Zo leveren we samen een bijdrage aan mens , milieu, maatschappij en wereld